Ett lite bättre år

English version below! 

I slutet av 2018 kunde jag inte bestämma mig för hur jag skulle känna för året som då gick mot sitt slut. Under november hade jag tagit mig igenom en av de svåraste månaderna någonsin i mitt yrkesliv, i en kamp för att övertyga Lunds fem styrande partier om att Lund måste fortsätta vara en Fairtrade City. Det tog inte bara all tid och ork jag kunde uppbringa den månaden. Den allvarligaste följden för mig personligen blev att det fick mig att ifrågasätta vad jag ska syssla med i livet. Det var uppenbart för mig att jag inte orkar leva med konflikt och kamp som en del av min vardag. Var det så mitt yrkesval, att jobba med Fair Trade, rättighets- och hållbarhetsfrågor, skulle gestalta sig i fortsättningen? Då fick det vara utan mig.

Någonstans mellan slutet av 2018 och början av 2019 landade jag ändå i en känsla av att jag vet vad jag kan och brinner för, och att det måste vara möjligt för mig att använda mina kunskaper och mitt engagemang på ett positivt sätt. Anledningen till att jag började fokusera på rättighets- och hållbarhetsfrågor en gång i tiden var trots allt att jag har en stark tro på att vi alla har potential att göra skillnad och bidra till en bättre värld. Vi kan inte styra allt som händer i våra liv, men vi kan välja att försöka leva och sträva efter det vi tror på. Vi kan välja att försöka göra något vi kan vara nöjda med varje dag.

I praktiken resulterade detta bland annat i att jag inledde 2019 med tre nya vanor:

1. att äta en vegansk rätt om dagen, för klimatet
2. att plocka upp ett skräp om dagen, för naturen
3. att rensa ut en sak om dagen, för min egen sinnesros skull.

Det här är tre saker som jag bör kunna göra varje dag, och som jag ser som ett möjligt sätt att åstadkomma en positiv förändring i min (och andras) vardag. Jag planerar att dokumentera och berätta hur det går under året här i bloggen, på min Facebook-sida och mitt Instagram-konto. Min förhoppning är att dessa små steg kan bidra till att 2019 blir ett ännu lite bättre år.


A Better Year

As the end of 2018 was approaching, I couldn’t decide how to feel about the year that had passed. During November, I had gone through one of the most difficult months ever in my professional life, in a struggle to convince Lund’s five governing parties that Lund must remain a Fairtrade City. It didn’t just take all the time and energy I could muster that month. The most serious consequence for me, personally, was that it made me question what to do in life. It was obvious to me that I simply can’t live with conflict and struggle as a part of my everyday life. Was that how my career choice, working with Fair Trade, human rights and sustainability, would be in the future? Then it would have to continue on without me.

Somewhere between the end of 2018 and the beginning of 2019, I nevertheless concluded that I know what my strengths are, and what I’m passionate about, and that there must be ways for me to use my knowledge and my dedication in a positive way. The reason why I started to focus on human rights and sustainability to begin with was, after all, my belief in that each one of us has the potential to make a difference and contribute to a better world.

We can’t control everything that happens in our lives, but we can choose to try to live and strive for what we believe in. We can choose to try to do something we can be pleased with every day.

One of the results of all this is the fact that I took up three new habits for 2019:

1. eating one vegan dish every day, for our climate
2. picking up one piece of thrash every day, for our nature
3. cleaning out one thing every day, for my own peace of mind.

These are three things that I should be able to do every day, a possible way for me to achieve a positive change in my (and other’s) everyday life. I plan to document and let you know how things are going throughout the year, in this blog, on my Facebook page and my Instagram account. I hope these small steps can help make 2019 an even better year.